Katalog firm zarejestrowanych na Ziemi Sierpeckiej

dodaj firmę

Urban Design Emilia Stawska

09-200 Sierpc 
Narutowicza 23b/9 
tel.: 510554872 
biuro@urbandesign.com.pl, biuro.urbandesign@gmail.com 
www.urbandesign.com.pl 
Urban Design oferuje usługi w dziedzinie:
• Projektowania urbanistycznego:
• wykonywanie rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,
• wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• Opracowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
• Opracowań środowiskowych:
• wykonywanie prognoz oddziaływania na środowisko,
• wykonywanie opracowań ekofizjograficznych.
• Doradztwa w zakresie:
• składania wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• składania wniosków o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• składania wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu