O projekcie

Portal internetowy e-sierpc.pl został przygotowany jako jeden z elementów składających się na całościowy projekt realizowany przez Gminę Miasto Sierpc pn. „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 1.7 „Promocja Gospodarcza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem całego projektu jest podjęcie kompleksowych działań z zakresu promocji gospodarczej
Ziemi Sierpeckiej. Poza stworzeniem portalu internetowego e-sierpc.pl, prezentującego ofertę przedsiębiorców oraz ofertę inwestycyjną subregionu sierpeckiego, na działania te składają się również: organizacja udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych dla grupy lokalnych przedsiębiorców, a także organizacja targów propagujących ich aktywność gospodarczą.

PORTAL INTERNETOWY e-SIERPC.pl 

Serwis poza kwestiami informacyjnymi, związanymi z powyższymi działaniami, będzie mieć na celu również promocję atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a także prezentację informacji poruszających zagadnienia związane z inwestycjami realizowanymi bądź dopiero planowanymi w regionie. Ponadto, serwis ten będzie przedstawiał zagadnienia dotyczące szeroko pojętych innowacji, a także możliwości
współpracy sektora przedsiębiorczego z pracownikami naukowymi wyższych uczelni technicznych, celem podjęcia współpracy w ramach transferu technologii.

SIERPECKIE CENTRUM GOSPODARCZE 

W ramach serwisu, 19 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 31/WO/2012, Burmistrz Miasta Sierpca powołał zespół SIERPECKIE CENTRUM GOSPODARCZE (SCG) do spraw promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej, dysponujące specjalistyczną wiedzą z zakresu aktualnych ofert inwestycyjnych.
Zespół SCG, dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz dobrej znajomości lokalnych realiów, jest w stanie udzielić szybkiej i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Do podstawowych usług oferowanych przez SCG należy m.in.: 
 • udostępnianie bazy danych o terenach i obiektach inwestycyjnych;
 • przygotowywanie kompleksowej informacji dla inwestorów - pomoc w wyborze właściwego miejsca na inwestycje;
 • organizacja misji gospodarczych - aktywna promocja gospodarcza regionu;
 • organizacja udziału w targach krajowych i międzynarodowych - pomoc w nawiązywaniu kontaktów;
 • monitorowanie stanu inwestycji w regionie - dostarczanie pełnej i aktualnej informacji o inwestycjach zewnętrznych na Mazowszu;
 • doradztwo dla inwestorów - uczestnictwo w organizowaniu nowych firm i wspieranie rozwoju istniejących.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej” jest wsparcie 12 przedsiębiorstw z regionu sierpeckiego poprzez umożliwienie im uczestnictwa w targach i wystawach w charakterze wystawcy, jak również w charakterze osoby odwiedzającej, a także w misjach gospodarczych umożliwiających podjęcie rozmów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi.
Tym samym, przedsiębiorcy, objęci wsparciem w ramach niniejszego projektu, uzyskają możliwość wypromowania marki swoich firm, dzięki czemu wzrośnie ich szansa na pozyskanie nowych klientów i rozszerzenie kanałów dystrybucyjnych dla swoich produktów bądź usług.

Zakłada się, że realizacja projektu pociągnie za sobą rozwój gospodarki regionu, a przede wszystkim gospodarki opartej na wiedzy, co związane jest z udostępnieniem serwisu internetowego, który nie tylko jest kompendium wiedzy o realizowanych i planowanych do realizacji inwestycjah w regionie, ale także informacji związanych z prowadzonymi pracami badawczorozwojowymi przez ośrodki naukowe oraz firmy o wysokim potencjale innowacyjności.

Tym samym, udostępnienie owego portalu dla szerokiego spektrum odbiorców, umożliwi swobodny transfer technologii pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Nieocenione znaczenia dla regionu miałoby ściągnięcie inwestorów zewnętrznych z innych województw bądź też z zagranicy.

Jednym z celów szczegółowych projektu jest zmniejszenie bezrobocia w regionie, poprzez wzrost inwestycji ze strony przedsiębiorców i tym samym zwiększenie zatrudnienia.

Innym celem, na poziomie szczegółowym, jest propagowanie wśród kobiet postaw wpływających na pozyskanie oferty zatrudnienia oraz zwiększenie świadomości kobiet, co do ich potencjału i możliwości podjęcia pracy.

SPÓJNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU MAZOWSZA 

Rozpatrując projekt pod kątem zgodności z kierunkami rozwoju województwa mazowieckiego, zawartymi w „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” dla scenariusza realistycznego „Spójne Mazowsze”, warto podkreślić, iż projekt jest jednomyślny, w następujących priorytetach oraz wchodzących w ich zakres działaniach operacyjnych:
 1. Rozwój i kształtowanie kapitału społecznego:
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, tworzenie nowych miejsc pracy, walka z bezrobociem;
     
 2. Tworzenie regionu konkurencyjnego, zdolnego do przyjmowania i wytwarzania innowacji:
  • tworzenie środowiska przyjaznego dla przedsiębiorczości;
     
 3. Wspomaganie rozwoju obszarów poza metropolitalnych:
  • wspomaganie rozwoju ośrodków subregionalnych i mniejszych miast, zapewniające dostępność do pracy i usług;
     
 4. Promocję Mazowsza:
  • promowanie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej regionu;
  • kreowanie wizerunku Mazowsza i produktów regionalnych;
  • rozwój współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. 

SPÓJNOŚĆ ZE STRATEGIĄ INNOWACJI DLA MAZOWSZA 

W aspekcie „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” projekt jest komplementarny w kilku wymiarach.
Jednym z podstawowych wymiarów jest podnoszenie poziomu zaangażowania Subregionu sierpeckiego w procesy rozwoju innowacji.
Wsparcie projektu dla tych procesów należy rozpatrywać w pośrednim oddziaływaniu poprzez rozbudzania w przedsiębiorcach myślenia proinnowacyjnego, jak również uzmysłowienie regionalnym przedsiębiorcom, że to dzięki innowacjom mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną. Kreowanie postaw, nastawionych na konkurencję jakościową oraz kładzenie nacisku na innowacyjność przedsiębiorstw, umożliwi firmom województwa mazowieckiego skuteczną rywalizację na wymagających rynkach krajowych, a także zagranicznych. Tym samym, projekt przyczyni się do realizacji głównego celu „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, jakim jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE.

SPÓJNOŚĆ Z PROJEKTEM RPO WM 

Główny cel projektu jest zgodny z głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z uwagi na fakt, iż wzrost konkurencyjności firm regionu sierpeckiego przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej województwa.

W wyniku realizacji niniejszego projektu, ARM S.A. uzyska dostęp do internetowej bazy danych, zawierającej informacje związane ze sposobem zagospodarowania i przeznaczenia subregionu sierpeckiego, dzięki czemu poprawie ulegnie dostępność oferty inwestycyjnej.
Dodatkowo władze samorządowe Ziemi Sierpeckiej, wykonają przy współudziale ARM S.A. prace badawcze, wspierające proces optymalizacji strategii promocji i pozyskiwania inwestorów.
Decyzja o podjęciu współpracy Wnioskodawcy projektu z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. podyktowana jest faktem, iż Agencja, będąca organizacją skupiającą i koordynującą inicjatywy i projekty służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców Mazowsza, posiada bogate doświadczenie związane z działaniami na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza.

PARTNERSTWO 

Ze względu na fakt, że realizacja projektu obejmie przedsiębiorców oraz jednostki samorządu lokalnego subregionu sierpeckiego, inicjator realizacji projektu – Gmina Miasto Sierpc nawiązała współpracę z Powiatem Sierpeckim.
W dniu 22.12.2010r. został zawarty list intencyjny w sprawie podjęcia działań na rzecz promocji gospodarczej Ziemi Sierpeckiej i realizacji projektu „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej”.
Celem strategicznym projektu jest wzrost dobrobytu mieszkańców Ziemi Sierpeckiej, dzięki rozwojowi przedsiębiorczości. Cel projektu, stanowiący spójny cel funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla (zarówno gminnego, jak i powiatowego), zostanie osiągnięty dzięki:
1. Zbudowaniu strategii, pozwalającej na osiągnięcie efektywnych wyników prowadzonej kampanii promocji Ziemi Sierpeckiej, jako interesującego rynku lokalnego.
2. Stworzeniu wizerunku Ziemi Sierpeckiej jako obszaru przyjaznego przedsiębiorcom.
3. Nawiązaniu przez przedsiębiorców z terenu Ziemi Sierpeckiej kontaktów handlowych, które zaowocowałyby długoletnią współpracą, w szczególności na rynku międzynarodowym.
4. Stworzeniu możliwości do nawiązania efektywnej współpracy kontrahentów.
5. Przyciągnięciu nowych inwestorów, dzięki aktywizacji niewykorzystanych terenów inwestycyjnych, będących zarówno we władaniu jednostek samorządowych, jak i osób prywatnych.
6. Zbudowaniu platformy internetowej, sprzyjającej kojarzeniu partnerów gospodarczych.
Stosowna umowa partnerska zostanie zawarta przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego po otrzymaniu informacji o uzyskaniu wsparcia na rzecz realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa będzie zawierać podział zadań wynikających z realizacji projektu, jak również określi zasady rozliczeń wzajemnych.
 
Za realizację projektu, wobec Instytucji Pośredniczącej, będzie odpowiedzialna Gmina Miasto Sierpc, jako Lider Projektu.  

PROJEKT W LICZBACH

Wartość całego projektu: 585 380,00 pln  
Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa): 450 066,50 pln 
Termin realizacji: 1.12.2011 r. – 31.12.2012 r. 
Numer Projektu: RPMA.01.07.00-14-027/11 
Wnioskodawca: Gmina Miasto Sierpc.
 

 


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu