Plany i strategie

 1. Lokalne
  Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2007-2013
  Strategia Rozwoju Turystyki i Produktu Turystycznego dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2011-2016

  Lokalny Plan Rewitalizacji dla miasta Sierpca na lata 2006/2013

  Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Sierpca na lata 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013

  Uchwała Rady Miejskiej Sierpca Nr 282/XXXII/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Sierpc – Zachód

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Miasta Sierpca w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza – Płocka – Białobłocka – Mickiewicza

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sierpca dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, Rypińską do Głowackiego, Wróblewskiego do Instalatorów i Bema i do ul. Kościuszki

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wzdłuż rzeki Sierpenicy

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wzdłuż rzeki Sierpenicy – część graficzna 

  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sierpca - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca, zatwierdzonego Uchwałą Nr 82/XI/2007 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 24 października 2007r.

  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sierpca – część graficzna

  Uchwała Nr 102/XIV/08 Rady Gminy w Mochowie, z dnia 31 marca 2008 roku, w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju gminy Mochowo do 2015 r.

  Uchwała Nr 158/XXV/09 Rady Gminy w Mochowie, z dnia 28 kwietnia 2009 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/XIV/08 Rady Gminy w Mochowie z dnia 31 marca 2008 roku, w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju gminy Mochowo do 2015 r.

  Uchwała  Nr  259/XXXIX/2006 Rady Gminy w Gozdowie, z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w sprawie uchwalenia Strategicznego Planu Rozwoju Gospodarczego Gminy Gozdowo na lata 2007-2013.
   

 2. Regionalne

  Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020

  Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 – aktualizacja

  Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015
   

 3. Krajowe

  Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 – Raport, opracowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, znajduje się na stronie ministerstwa:  

   

  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 – Raport, opracowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, znajduje się na stronie ministerstwa: 

   

  Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw  -   Raport, opracowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, znajduje się na stronie ministerstwa:    

 4. UE

  Komunikat Komisji zatytułowany:

  Europa 2020 –Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://eur-lex.europa.eu, © Unia Europejska, 1998-2012:
   

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu