Słownik pojęć

Biznes plan - dokument, który określa biznes – rynek, na którym on działa, produkty bądź usługi oraz opisuje sposób realizacji strategii firmy oraz źródła jej finansowania. Jest dokumentem, który powinien przedstawiać mocne strony przedsięwzięcia oraz szanse płynące z rynku, przedstawiać bieżącą sytuację oraz przyszłe perspektywy i cele przedsięwzięcia, a jednocześnie, wskazywać na ryzyko działalności oraz słabe strony organizacji i sposoby jego przezwyciężania. Biznes Plan ma charakter kompleksowy i długoterminowy – określa perspektywę całego przedsiębiorstwa w okresie co najmniej 3 lat jego działania. 

 
Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807) zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 
 
Innowacyjność - zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 179 poz. 1484) to działalność związana z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce.
 
Inwestycje bezpośrednie – nakłady finansowe na środki trwałe w celu rozbudowy przedsiębiorstwa. 
 
Inwestycje portfelowe – zakup aktywów płynnych czyli np. papierów wartościowych w celu zarobkowania na obrocie nimi, a nie dla chęci kontroli, czy zarządzania konkretnym przedsiębiorstwem. 
 
Komercjalizacja - czynności prawne, finansowe i związane z jakością proponowanych nowych rozwiązań. W szczególności, w zakres tych rozwiązań wchodzi określenie potrzeb rynku, określenie i zlecenie badań jakościowych (próba typu, badania ekologiczne, możliwość dopuszczenia wyrobu na rynek, itp.) oraz ustalenie prawnych zasad przejmowania projektu przez producenta od uczelni. 
 
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
 
Podatek dochodowy - obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Kwestie podatku dochodowego regulują dwie ustawy - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U.  z 2012  poz. 361) oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 Nr. 54 poz.654). 
 
Podatek VAT – podatek od towarów i usług posiadający skrót od ang. Value Added Tax – Podatek od Wartości Dodanej, jest podatkiem pośrednim, wliczonym w cenę towaru lub usługi przez sprzedającego, tym samym obciążając finalnie konsumenta. Podatek VAT jest płacony przez przedsiębiorców od uzyskanego obrotu (sprzedaży). Reguluje go ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Obecnie podstawową stawką podatku w Polsce jest 23 procent, aczkolwiek wyjątkowo niektóre czynności, bądź produkty mogą być obłożone stawkami 8, 7, 5 lub 0 procent, a nawet być z niego zwolnione. 
 
Podpis elektroniczny - mechanizm identyfikujący uczestników wymiany dokumentów drogą elektroniczną, pod względem prawnym równoważny z podpisem własnoręcznym. Może być obecnie stosowany do podpisywania umów, składania podań i pism, podpisywania faktur elektronicznych, składania deklaracji celnych i podatkowych oraz zgłoszeń ubezpieczenia społecznego. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. 
 
Spin-Off – przedsiębiorstwo powstałe w skutek komercjalizacji elementu badań naukowych w skutek wydzielenia się spółki z zespołu prowadzącego badania.
 
Start-Up – nowe powstające „od zera” przedsiębiorstwo, zazwyczaj oparte jedynie o wiedzę i pomysł, niedysponujące znaczącymi kapitałami na jego realizację. 
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w skrócie sp. z o.o. to forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zarówno fizycznych, jak i prawnych zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Kodeks spółek handlowych, który reguluje prawa i obowiązki spółek kapitałowych zakazuje wyłącznie jednoosobowego zawiązania spółki z o.o. przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Do powołania spółki wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości minimum 5 000 pln, przy czym minimalna wartość udziału wynosi 50 pln. Wkład na pokrycie kapitału zakładowego może zostać wniesiony zarówno w formie gotówki, jak i aportów. Spółka z o.o. w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, ale osobowość prawną uzyskuje w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Teren inwestycyjny – wyznaczony obszar typu greenfield, czyli niezabudowany albo brownfield – z nieruchomościami, przeznaczony na zagospodarowanie w celu przystosowania go do funkcji produkcyjnej, usługowej, składowej lub mieszkaniowej. 
 
Transfer technologii - przez transfer technologii rozumie się na ogół wszelkie działania związane z wdrażaniem osiągnięć nauk technicznych w gospodarce, a także obrót patentami i licencjami i ochronę własności intelektualnej. Proces transferu technologii obejmuje wiele poziomów zaangażowania i poziomów aktywności. 
 
Usługa proinnowacyjna - działania służące rozwojowi firmy poprzez ulepszenie istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi. Usługa proinnowacyjna jest adresowana do przedsiębiorstw oraz organizacji ze strefy B+R (innowacyjnych firm, instytutów badawczo-rozwojowych, wyższych uczelni). 
 
Ziemia Sierpecka – obejmuje swoim zasięgiem powiat sierpecki o powierzchni 852 km2, graniczący z powiatami: płockim, płońskim i żuromińskim leżącymi w obrębie województwa mazowieckiego oraz z powiatem lipnowskim i rypińskim z województwa kujawsko – pomorskiego. Obszar ten podzielony jest administracyjnie na sześć gmin, w tym pięć o charakterze rolniczym: Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz oraz jedną miejską - miasto Sierpc, która jednocześnie jest stolicą powiatu. Na koniec 2010 roku powiat sierpecki zamieszkiwało 52 786 osób.  
 

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu