Inwestycje Sierpca

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE SIERPECKIEGO SAMORZĄDU 

 
Podjęte przez samorząd miejski, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, inwestycje są efektem konsekwentnie realizowanej Strategii Rozwoju Miasta Sierpca. Rada Miejska II kadencji, ze względu na ogromną skalę potrzeb i problemów oczekujących na rozwiązanie, uznała za konieczne wyznaczenie wiodących, służących zrównoważonemu rozwojowi Sierpca, kierunków inwestowania. W przyjętym, po wielu konsultacjach, dokumencie za priorytetowe obszary inwestycyjne uznano: stworzenie dobrej bazy dla placówek oświatowo-wychowawczych i kultury oraz zadania z zakresu ochrony środowiska i ekologii, gdzie zapóźnienie cywilizacyjne było społecznie szczególnie dokuczliwe. 
 
Czas pokazał, że planowanie inwestycji w horyzoncie czasowym, wykraczającym poza ramy jednej kadencji, było słuszne i co najważniejsze bardzo racjonalne. Pozwalało wyprzedzająco wdrażać procedury planistyczne, dokumentacyjne,  zabezpieczyć finansowanie i, co istotniejsze, zapewniało płynność inwestycyjną. 
 
Do najbardziej znaczących efektów działań inwestycyjnych z pierwszego obszaru należą: 
Oddana w 1998 roku kryta pływalnia. Obiekt był wybudowany przy Liceum Ogólnokształcącym, obecnie jest administrowany przez powiat. W tym samym roku, przy Szkole Podstawowej Nr 1, przekazano szesnastoizbowy pawilon dydaktyczny z nowoczesnym wyposażeniem. Rok później rozpoczął się generalny remont historycznego budynku głównego tej szkoły. Obecnie mieści się w nim Gimnazjum Miejskie. W 2002 roku, przy Szkole Podstawowej NR 2 oddano pełnowymiarową halę sportową z trybunami i ścianą wspinaczkową oraz pawilon dydaktyczny z salami lekcyjnymi, siłownią i zapleczem kuchennym. 
 
W 2004 roku został przeprowadzony generalny remont, z termomodernizacją, Szkoły Podstawowej Nr 3. W latach 2007-2009, przy tej szkole, powstał kompleks wielofunkcyjnych boisk ze sztuczną trawą i sportową infrastrukturą. W tych samych latach, zabiegom modernizacyjnym poddane zostały budynki przedszkoli. Równolegle, wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze doposażane były w nowoczesną bazę dydaktyczną. 
 
Zwieńczeniem tego, długookresowego programu inwestycyjnego było oddanie, 27 kwietnia bieżącego roku, Centrum Kultury i Sztuki. Ten bardzo nowoczesny obiekt,  powstały w wyniku przeprowadzonej rozbudowy i modernizacji dotychczasowego Domu Kultury, może być powodem dumy sierpczan. 
 
Ochrona środowiska, zapisana w Strategii jako drugie zadanie priorytetowe, stanowiła dla samorządu miejskiego szczególne wyzwanie. Było bardzo kosztowne, ale społecznie konieczne, gdyż dotyczyło warunków życia mieszkańców. 
 
Na progu lat dziewięćdziesiątych Sierpc dysponował oczyszczalnią ścieków i kolektorem magistralnym, powstałym wraz z browarem. Instalacja obsługiwała osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej i tylko centralną część miasta. Poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej były duże osiedla domków jednorodzinnych, wyrosłe na obrzeżach miasta, jak: Jagiełły, Bema, za ulicą Kościuszki i na południowych peryferiach miasta – za torami. Dziś, problem ten, dla większości mieszkańców tych rejonów stał się byłym. Bardzo zaawansowane prace trwają na terenie ostatniej enklawy – na osiedlu za torami. 
 
Tylko w latach 2000 – 2011 wybudowanych zostało ponad 22 kilometry sieci kanalizacyjnej i pięć przepompowni ścieków. W 2005 roku zakończono drugi etap rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i instalacji, obiekt zapewnia bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. W 2008 roku, dzięki pozyskanym z WFOŚiGW środkom, renowacji poddano jezórko. 
 
Ochrona środowiska to także gospodarka odpadami komunalnymi. Wieloletnie, w tym zakresie, działania inwestycyjne sfinalizowało oddanie, w 2011 roku, na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Rachocinie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia było przekazanie, w 2008 roku, kwatery do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Regionalny Zakład, wyposażony w segregatornię i nowoczesne instalacje, obsługiwał będzie teren przekraczający granice powiatu sierpeckiego.
 
Poza wskazanymi wyżej, jako obszarami priorytetowymi, samorząd miejski znaczące środki inwestował w poprawę stanu dróg, bezpieczeństwo komunikacyjne, chodniki i parkingi, czy modernizację oświetlenia miasta. 
 
Podjęcie wielu zadań inwestycyjnych nie byłoby możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych. Pochodziły z różnych źródeł. Przede wszystkim z WFOŚiGW i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. To dzięki, wynoszącej ponad dwadzieścia milionów złotych unijnej dotacji, możliwe było zrealizowanie dwóch ważnych inwestycji: Centrum Kultury Sztuki oraz Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 
 
Planowane inwestycje. 
W fazie proceduralnego zaawansowania są dwa przedsięwzięcia:
 
Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego. Efektem zamierzanych działań jest stworzenie bazy, umożliwiającej dzieciom i młodzieży uprawianie sportów masowych, w tym lekkoatletyki. Zmodernizowany stadion zachowa boisko do piłki nożnej. Będą na nim również organizowane imprezy masowe. 

Zagospodarowanie jeziorka. Inwestycja ma opracowaną dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Przed opracowaniem dokumentacji przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, z udziałem projektanta, w celu zasięgnięcia opinii na temat oczekiwanej przez mieszkańców infrastruktury.
 
Obie inwestycje, wraz z oddanym w bieżącym roku Centrum Kultury i Sztuki, tworzyć będą duży i funkcjonalny kompleks o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym. 
 
Rozpoczęcie inwestycji warunkuje, jak zawsze, zgromadzenie niezbędnych na ich realizację środków.

 
 
Kryta Pływalnia, 
fot. W. Wiśniewski
Kryta Pływalnia, 
fot. W. Wiśniewski
Gimnazjum  Miejskie Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2
Hala sportowa przy SP Nr 2,
fot. W. Wiśniewski
Szkoła Podstawowa Nr 3,  
fot. J. Karwowski
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rachocinie, fot. T. Krukowski
Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rachocinie -  otwarcie sortowni,
fot. T. Krukowski
Centrum Kultury i Sztuki Centrum Kultury i Sztuki Centrum Kultury i Sztuki
     
Centrum Kultury i Sztuki      

 


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu