ABC Przedsiębiorcy

Obecnie, w celu sprawnego założenia działalności gospodarczej, wystarczy wypełnienie i rejestracja wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

 
Przygotowując się do rejestracji działalności gospodarczej, należy przemyśleć i skompletować następujące informacje: 
 • dane osobowe - PESEL, data urodzenia, posiadane obywatelstwo, imiona rodziców, adresu zamieszkania etc., 
 • adres, pod którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, 
 • nazwa i adres biura rachunkowego (o ile przedsiębiorca zamierza korzystać z zewnętrznych  usług księgowych), 
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), - standardowe klasyfikacje i nomenklatury są dostępne na stronie www.stat.gov.pl/Klasyfikacje, 
 • pod jaką nazwą będzie prowadzona działalność, 
 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności (od tego dnia liczy się obowiązek zapłaty składek do ZUS) – można określić inną datę rozpoczęcia działalności, nie wcześniejszą jednak niż data złożenia elektronicznego formularza, 
 • numer konta bankowego dedykowanego działalności gospodarczej, 
 • sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej (księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, inne ewidencje),
 • oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym PIT od osób fizycznych (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa). 
Opodatkowanie na zasadach ogólnych
 
Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy przedsiębiorca, rejestrując działalność, nie zaznaczył żadnego wyboru sposobu opodatkowania, stają się one automatycznie jego formą podatkową.  

Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej 18% lub 32%, w zależności od wysokości  dochodu, rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. 
 
Podatek liniowy
 
Podatek liniowy to jednolita stawka ustalona na poziomie 19%, niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu. Zaliczkę na poczet podatku dochodowego wpłaca się w tym przypadku już za pierwszy miesiąc, bądź kwartał, w którym osiągnięty został dochód. 
Przychody i koszty również wykazuje się w odpowiedniej ewidencji, tj. prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe. 
Przy tej formie opodatkowania  nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie można też korzystać z ulg podatkowych. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma rozliczenia podatku dochodowego. W tym przypadku podatek oblicza się od przychodu, a nie od dochodu. 

O wysokości stawek ryczałtu decyduje rodzaju prowadzonej działalności i może wyglądać on następująco: 
 • 20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów,
 • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej.
Przy tej formie opodatkowania należy prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności. Ryczałt oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc bądź kwartalnie. 
 
Karta podatkowa

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej, jak m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie i krawieckie, handel detaliczny, działalność rozrywkowa,  gastronomiczna ale bez sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, prowadzenie taksówki czy wolny zawód, mogą być rozliczne w postaci karty podatkowej. Możliwość ta przysługuje jednak działalności prowadzonej tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Formie rozliczenia w postaci karty podatkowej przypisane są także inne ograniczenia jak np.: 

- brak możliwości korzystania z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych), 

- brak możliwości zatrudniania osób na umowę zlecenie i umowę o dzieło, 

- współmałżonek może pracować z podatnikiem ale nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie co on. 
 

Więcej informacji na temat form opodatkowania działalności gospodarczej na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012.pdf
 

Posiadając już podstawowe dane, przyszły przedsiębiorca powinien przejść do wypełnienia wniosku rejestracyjnego CEIDG-1, czyli o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki. 
 
W tym celu należy wejść na stronę internetową CEIDG, wypełnić wniosek i go wysłać. 
 
Ważne linki: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
 
System CEIDG umożliwia złożenie online wniosku o: 
 • wpis do ewidencji
 • zmianę wpisu (np. w zakresie miejsca lub rodzaju prowadzonej działalności)
 • zawieszenie działalności - okres zawieszenie wynosi od 1 miesiąca do 2 lat 
 • wznowienie działalności
 • wykreślenie z ewidencji
Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie: 
 
- wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), 

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, 

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, 

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. 

Rejestracji działalności gospodarczej można także dokonać w Urzędzie Gminy poprzez złożenie tego samego wniosku CEIDG-1 w formie papierowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej z podpisem elektronicznym lub bez, bądź listem poleconym. 
 
Ponieważ organ gminy zobowiązany jest potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy, konieczne jest zabranie ze sobą do Urzędu Gminy dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Wypełniony wniosek CEIDG-1 można także wysłać listem poleconym, wówczas jednak podpis wnioskodawcy powinien być potwierdzony przez notariusza. 

Wystawiony przez Urząd Gminy dokument wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest wysyłany jednocześnie do przedsiębiorcy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.  

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. 
 
Zasady działania CEIDG uregulowane zostały w art. 23-39 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807.  
 
Wpisu do CEIDG nie wymaga się od osób wymienionych w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc:
 • osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 
 • osób prowadzących działalność polegającą na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 
 • producentów wina, będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690). 
Jeśli nie posiadamy numeru NIP lub REGON, zostaną one automatycznie nadane w systemie CEIDG. 
 
We wniosku do CEDIG kwestie podatkowe dotyczą tylko podatku dochodowego, dlatego też, jeśli wnioskodawca chce dokonać także zgłoszenia w zakresie podatku od towarów i usług, dołącza także formularz VAT-R. 
 
Zgłoszenia takie mogą dołączyć  jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek do CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. 
 
Od czynności urzędowej, polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego, pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek jej uiszczenia powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia. Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba wskazanego w formularzu naczelnika urzędu skarbowego. Dokonujący zgłoszenia, zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Do składanego drogą elektroniczną zgłoszenia można dołączyć dowód zapłaty sporządzony w postaci pliku z rozszerzeniem .pdf.

Wysłanie wniosku CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem firmy jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Niezależnie od złożenia wniosku CEIDG, przedsiębiorca powinien złożyć we właściwym miejscowo oddziale ZUS, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności, formularze ubezpieczeniowe:

ZUS ZUA – kiedy podatnik nie otrzymuje innego wynagrodzenia,

ZUS ZZA – kiedy podatnik otrzymuje wynagrodzenie z innego źródła. 

Są to dokumenty zgłoszenia do ubezpieczeń odpowiednio: emerytalnych i zdrowotnych. Każde takie zgłoszenie dotyczy konkretnej osoby. Przedsiębiorca powinien zatem zgłosić w ten sposób siebie i oddzielnie osoby, które ewentualnie zatrudni. 
 
Formularze można przekazać drogą elektroniczną (jeśli posiada się podpis elektroniczny), złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym.

Więcej informacji: ZUS

Założenie firmowego konta bankowego i wyrobienie pieczątki nie jest wymagane przepisami, ale w praktyce okazuje się przydatne.
 
 
SPÓŁKA 

Inną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej niż prowadzona przez jedną osobę fizyczna jest spółka. 

Spółki handlowe zostały określone w Kodeksie Spółek Handlowych to: 

- spółka cywilna, 

- spółki osobowe - jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna,

- spółki kapitałowe – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgłoszenie zawiązania spółki dokonuje się w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez sądy gospodarcze - wydziały gospodarcze sądu rejonowego, najczęściej mające siedzibę w miejscowości, w której swoją siedzibę ma również sąd okręgowy. 

Do wniosku w wpis do KRS przedsiębiorca musi także dołączyć: 
 • umowę lub statut spółki w formie aktu notarialnego (z wyjątkiem spółek jawnej oraz partnerskiej) 
 • wniosek o wpis do systemu REGON
 • zgłoszenie płatnika składek do ZUS
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
 • egzemplarz umowy spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba. 
Jednymi z najważniejszych aktów, które regulują zasady zawiązywania, rejestrowania i prowadzenia spółek handlowych, są:
 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości
 

Kontakt w sprawie zgłaszania działalności gospodarczej:

Urząd Miejski w Sierpcu

Referat Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a

tel.: 24-275-86-60 - Strześniewska Katarzyna /kierownik Biura Obsługi Interesantów/

tel.: 24-275-86-69 Paciuszkiewicz Justyna /inspektor/
 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej 

Formularz ZUS ZFA - Zgłoszenie / Zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej 

Formularz ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ Zgłoszenie zmiany danych

Formularz VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

Wniosek RG-1 - Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem 

Formularz NIP-1 - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą 


FORMULARZE CEIDG

Formularz CEIDG-1 - Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

Formularz CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej 

Formularz CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa 

Formularz CEIDG-POPR - Do dokonywania korekt 

Formularz CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

Formularz CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza 

Formularz CEIDG-S.C. - Udział w spółkach cywilnych 
 

SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu