Otoczenie okołobiznesowe

Walory gospodarcze 

 
Powiat sierpecki położony jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego i obejmuje 7 gmin: sześć gmin wiejskich: Sierpc, Mochowo, Gozdowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz i jedną miejską - miasto Sierpc, które jest stolicą powiatu i jednocześnie siedzibą Starostwa Powiatowego.
 
Powiat zajmuje obszar 834,29 km2 i zamieszkuje go 52 786 mieszkańców, a samo miasto Sierpc 18 368 osób. 

Przez region powiatu sierpeckiego przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - drogowe i kolejowe, lokując Sierpc jako  kluczowy węzeł drogowy o charakterze regionalnym i krajowym. Miasto usytuowane jest przy drodze krajowej nr 10 oraz przy drogach wojewódzkich 541 i 560, wyznaczając następujące odcinki drogi:  40 km do Płocka, 125 km do Warszawy, czy 85 km do Torunia. W przyszłości planowana jest budowa drogi ekspresowej S10 na południu miasta oraz ok. 3 km obwodnicy wschodniej, mającej na celu odciążenie ruchu w mieście. Rozwój istniejącej już infrastruktury drogowej powinien przyczynić się do  lokalizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prowadzenia działalności przemysłowej i usługowej w powiecie. 

Edukacja 

W powiecie występuje przeciętne nasycenie szkołami średnimi na poziomie ogólnokształcącym i zawodowym. Natomiast brak jest wyższego szkolnictwa publicznego. Najbliższe miejscowości z uczelniami wyższymi znajdują się maksymalnie w promieniu 40-150 km i są to Płock, Toruń, Bydgoszcz i Warszawa. 
 
W 2011 roku działalność edukacyjną w mieście Sierpc rozpoczęła Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, otwierając lokalny Ośrodek Edukacyjny dla kształcenia na studiach I-go (licencjat) i II-go (magister) stopnia. 
 
Odsetek mieszkańców powiatu z wyższym wykształceniem szacuje się na 5% co na tle kraju plasuje go jako bardzo niski. Podobnie rzecz wygląda z wykształceniem ogólnokształcącym, które jest na poziomie 4,8%. Bardzo wysoko natomiast określony jest udział osób z wykształceniem podstawowym – 38,3% i bez ukończonej szkoły podstawowej – 10,5%. Jako wysoki odnotowuje się również poziom wykształcenia zawodowego 39,8%. 
 
Ocena poziomu przedsiębiorczości i rozwoju ekonomicznego powiatu 

Ziemia Sierpecka to region rolniczo-przemysłowy. Jego rolniczy charakter stał się przyczyną rozwoju branży spożywczej, której przedsiębiorstwa są zlokalizowane w mieście Sierpcu. Obok sektora przetwórstwa rolnego, swoje miejsce znalazły tu także takie branże jak m.in. handlowa, budowlana, przemysłu drzewnego, odzieżowa, nowoczesnych technologii, czy budowy maszyn i urządzeń. Można zatem działalność gospodarczą Ziemi Sierpeckiej określić jako rozwiniętą w wysokim stopniu. 
 
Przedsiębiorstwami najbardziej widocznymi na gospodarczej mapie powiatu są Browar Kasztelan, należący do Carlsberg Polska S.A., Cargill Polska S.A., Zakład Przetwórstwa Mięsa “Olewnik”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sierpc, ZPCiAC “Wiepol” oraz GMN “Techmet”. 
 
W powiecie sierpeckim, na koniec 2010 roku, działało 3109 podmiotów wpisanych do rejestru REGON. Większość, podobnie jak w przypadku całej Polski, stanowiły jednoosobowe działalności osób fizycznych (2482 podmioty). W przeliczeniu na 10 000 mieszkańców, w powiecie działało 589 podmiotów. W stosunku do całego Mazowsza (1299), średniej krajowej (1024) i powiatów sąsiednich jest to wielkość stosunkowo niska. Na wykresie poniżej zaprezentowano wskaźnik dla Ziemi Sierpeckiej oraz powiatów sąsiednich na tle Mazowsza i całego kraju. 
 
Należy zauważyć, że dynamika wzrostu liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON w powiecie sierpeckim była wyższa niż średnia dla Polski (4,4%) i województwa mazowieckiego (4,9%) i wynosiła 5,6% . Oznacza to, że Ziemia Sierpecka stopniowo nadrabia dystans w tym obszarze do lepiej rozwiniętych regionów kraju i województwa. 
 
Ziemia Sierpecka jest powiatem o charakterze rolniczym, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia – prawie połowa zatrudnionych w powiecie pracuje w rolnictwie (49,2%), 19% w przemyśle i budownictwie a 31,8% w usługach. Struktura taka odbiega od wielkości w kraju, gdzie udział pracujących w rolnictwie nie przekracza 20%. Również struktura zatrudnienia w sąsiadujących powiatach wykazuje mniejszy udział sektora rolniczego.

Taka struktura zatrudnienia w powiecie powoduje nie tylko niższy poziom dochodów i płac ale także przyczynia się do mniejszej liczby podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON w powiecie – gospodarstwa rolne nie są w nim rejestrowane.
 
Przedsiębiorstwa powiatu sierpeckiego charakteryzują się średnią wydajnością – produkcja sprzedana przemysłu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła w 2009 roku 12 022,00 zł. Była to kwota znacząco niższa od średniej ogólnopolskiej (21 883) i wojewódzkiej (32 788) ale zdecydowanie wyższa niż wartości dla otaczających Ziemię Sierpecką powiatów.

Przeciętne wynagrodzenie w powiecie sierpeckim w 2010 roku wynosiło 2812,00 zł, co stanowiło 81,9% średniej krajowej. Wynagrodzenie było zdecydowanie niższe niż średnia dla województwa mazowieckiego, wynosząca 4279,00 zł. W porównaniu do sąsiednich powiatów, Ziemia Sierpecka wypada przeciętnie – wyższe przeciętne wynagrodzenie występuje w powiatach ciechanowskim, płońskim i płockim, natomiast w powiatach żuromińskim i mławskim wynagrodzenia są zdecydowanie niższe niż w powiecie sierpeckim.

Poziom wynagrodzeń w powiecie stopniowo się poprawia nie tylko w wartościach bezwzględnych ale również w odniesieniu do średniej krajowej. W latach 2008 – 2010 średnia pensja w powiecie wzrosła z poziomu 75,6% średniej krajowej do poziomu 81,9%. Na wykresie poniżej zaprezentowano zmianę średniego wynagrodzenia w powiecie w odniesieniu do średniej krajowej w latach 2008 - 2010.
 
                                         
¹GUS _ Bank Danych Lokalnych
 
 
Struktura wiekowa i zatrudnienie 
 
Ziemię Sierpecką zamieszkuje 52 786 mieszkańców, co oznacza średnią gęstość zaludnienia na poziomie 41,8 mieszkańca na kilometr kwadratowy. Największym skupiskiem ludności pozostaje miasto Sierpc z 18 368 mieszkańcami. 
Zauważalną tendencją w sytuacji demograficznej powiatu sierpeckiego, podobnie jak i innych regionach Polski,  jest wydłużanie się czasu trwania życia ludzkiego, czyli spadek umieralności ogólnej oraz zwiększanie się wskaźnika liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 
Przeciętna długość życia mieszkańców powiatu sierpeckiego wynosi: 67,2 lata dla mężczyzn i 77,6 lat dla kobiet. 
W strukturze ludności powiatu w wieku do 18 roku życia, przeważają mężczyźni. Sytuacja odwraca się w przedziale wiekowym powyżej 19 roku życia. Zjawisko to jest zgodne z tendencją ogólnoświatową i wynika z wyższego wskaźnika umieralności mężczyzn. 

Walory  przyrodnicze i turystyczne 

Powiat posiada znaczący potencjał turystyczny. Ciekawe położenie i czysty klimat sprawiają, iż powiat sierpecki jest atrakcyjnym regionem pod względem turystyki. Na terenie gminy Szczutowo znajduje się obszar chronionego krajobrazu z dwoma jeziorami: Urszulewskim i Szczutowskim. Czysta woda, pełne grzybów lasy, ośrodki wypoczynkowe oraz oddalenie od skupisk przemysłowych sprawiają, iż są to miejsca często odwiedzane przez turystów. 
 
Przez teren gmin Szczutowo i Mochowo przebiega szlak turystyczny, prowadzący do jeziora Urszulewskiego. 

Gmina Zawidz wyróżnia się ciekawą florą i fauną, położona z dala od przemysłu, stanowi teren ekologiczny. Na terenie północnym gminy istnieje znaczne zalesienie a w nich wolne obiekty szkolne z możliwością rozwoju turystycznego. Gmina posiada liczne tereny łowieckie, czemu sprzyjają łąki i lasy, zasobne w ptactwo wodne i zwierzynę łowną. 

Teren gminy Rościszewo, znajdujący się w dorzeczu rzeki Skrwy oraz obszary leśne, przewidziane są dla wypoczynku i rekreacji. Możliwa jest organizacja spływów kajakowych po rzece Skrwie. 

Malownicze tereny wokół miasta Sierpca, dolina rzeki Sierpienicy oraz liczne obszary leśne stwarzają odpowiednie warunki w zakresie rekreacji. Urząd Miejski w Sierpcu, chcąc wykorzystać te niewątpliwe walory przyrodnicze, opracował plan zagospodarowania doliny rzeki Sierpienicy, tworząc tym samym warunki do budowania produkt turystycznego. Założeniem projektu jest zbudowanie szlaku turystyki wodnej z towarzyszącą infrastrukturą w dolinie na odcinku o dł. 9,3 km. 

Opracowana przez SGGW koncepcja poprzedzona była wieloletnimi badaniami geologicznymi i hydrotechnicznymi koryta rzeki, w efekcie czego założono 5 odcinków o różnych warunkach zabudowy i wykorzystania. W projekcie znalazła miejsce m.in. rynna toru kajakarstwa górskiego oraz zbiornik wodny, pozwalający na uprawnianie mini żeglarstwa, plażowania, wioślarstwa spacerowego i regatowego, czy wędkarstwa. 

Jedna ze stref zagospodarowania rzeki Sierpienicy, czyli jej ujście do Skrwy, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Skansenu Wsi Mazowieckiej, największego tego typu muzeum o charakterze etnograficznym w Polsce. Posiadając 78 obiektów, w tym kapliczki przydrożne, gołębniki, studnie, bróg, piwnice oraz stałe ekspozycje architektury ludowej, pozycjonuje miasto jako miejsce o wielkich walorach dla kultury narodowej kraju. 

Chcąc wykorzystać tak znaczący potencjał turystyczny miejsca, skansen sierpecki realizuje obecnie projekt rozbudowy obiektu pt. „Budowa centrum kulturalno–rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, na łączną kwotę 68 mln pln. 

W kwietniu 2012 roku, w Sierpcu została otwarta nowa siedziba Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz środków Urzędu Miasta  Sierpca.

Nowa placówka kulturalna stworzyła doskonałe możliwości dla poszerzenia prowadzonej przez siebie działalności. Posiadanie nowoczesnych sal, w tym kinowo- widowiskowej na 299 miejsc, sali balowej, kawiarni, pracowni informatycznej, a także nowoczesnego kina cyfrowego w formacie 3D i profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego, pozwala obecnie na organizacje plenerów plastycznych, cykli koncertów muzyki poważnej, Dziecięcego Festiwalu Piosenki, Teatru, Tańca „Kwiecień-Plecień”, Mazowieckiego Jarmarku Sztuki, Sierpeckich Spotkań Muzycznych, Jesiennych Spotkań z Muzyką Rockową, Dni Kultury Żydowskiej oraz wielu innych imprez i koncertów. Dodatkowo obiekt udostępniany jest komercyjnie do organizacji konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń, odczytów czy spotkań integracyjnych. 
 
Do roli symbolu Ziemi Sierpeckiej może również pretendować kościół farny pw. św. Wita, Modesta i Krescencji. Jako najstarszy zabytek Sierpca, którego podwaliny można datować na początek XI wieku, może stać się atrakcją turystyczną. Podobnie jak, zarządzane przez Zakon Pallotynów, Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei. Aktywność księży, opiekujących się kościołem, jest zauważalna wśród aktywnych katolików w całym kraju, dlatego też wskazanym byłoby wsparcie ich zabiegów celem powrotu do jego świetności, kiedy to miał opinię pierwszego po sanktuarium w Częstochowie.

 

Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej,
fot. M. Łabędzka
Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej - ołtarz,
fot. W. Wiśniewski
Kościół Św. Ducha,
fot. W. Wiśniewski
Kościół Św. Ducha z zabytkową polichromią, fot. J. Karwowski
Zabytkowa polichromia -
kościół Św. Ducha,

fot. W.Wiśniewski
Kościół pw. św. Wita,
Modesta i Krescencji,

fot. Marzanna Łabędzka
Muzeum Wsi Mazowieckiej,
fot. M. Dołasiński
Muzeum Wsi Mazowieckiej,
fot. M. Łabędzka
Muzeum Wsi Mazowieckiej,
fot. M. Łabędzka
Muzeum Wsi Mazowieckiej,
fot. M. Łabędzka
Muzeum Wsi Mazowieckiej,
fot. M. Łabędzka
Plener Plastyczny,
fot. J. Karwowski
Biesiada Jeździecka,
fot. M. Łabędzka
Rzeka Sierpienica,
fot. J. Karwowski
Rzeka Sierpienica,
fot. M. Łabędzka
Rzeka Skrwa,
fot. M. Łabędzka
   
Kajaki - rzeka Skrwa w okolicach Sierpca,
fot. M. Łabędzka
Drewniany młyn wodny na rzece Skrwa, Choczeń gm. Mochowo,
fot. M. Łabędzka
   

 


Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu