MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.2 Turystyka
w zakresie:
dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów[1].

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/1/2013, przeznaczona jest kwota:

2 000 000 EUR[2]

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: przedsiębiorcy sektora turystyki.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu .

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 27 marca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków,

w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do momentu wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250% kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data i godzina jego wpływu do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – trzeci kwartał 2013 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu .

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
Infolinia: 0801 101 101; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
[1] Przykładowe składniki oferty turystycznej: nocleg, wyżywienie, transport, oznakowanie i zagospodarowanie szlaku, imprezy towarzyszące, imprezy sportowe, punkty obsługi turystów, materiały promocyjne, zintegrowany system kart i biletów, informacja i rezerwacja cyfrowa, infokioski, strona www, mapy, przewodniki, programy zwiedzania, usługi świadczone w powiązaniu z walorami turystycznymi.

[2] Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.
 
Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu