II edycja Targów Nauki i Kooperacji

Szanowni Państwo,


W dniach 9-10 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się II Edycja Targów Nauki i Kooperacji w Warszawie, w ramach projektu systemowego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Udział w targach jest bezpłatny, finansowany z pomocy de minimis.Targi mają za zadanie wsparcie przedsiębiorstw, instytucji i przedstawicieli nauki prowadzących działalność innowacyjną, a także jednostek z otoczenia biznesu oraz innych ośrodków w zakresie wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów oraz inicjowania współpracy. Będą im towarzyszyć wykłady, konferencje.

Wystawcami Targów Nauki i Kooperacji będą:
- jednostki naukowe: instytucje badawcze, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Polska Akademia Umiejętności, Polska Akademia Nauk, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego
    - MŚP (firmy podejmujące działania innowacyjne lub planujące rozpocząć działania innowacyjne), poszukujące partnera biznesowego; firmy badawczo-rozwojowe
    - Instytucje typu "non profit" powołane statutowo do wspierania innowacji;
    - Instytucje otoczenia biznesu:
    - ośrodki przedsiębiorczości i innowacyjności: Centra Biznesu, Kluby Przedsiębiorczości, punkty konsultacyjne, punkty konsultacyjno-doradcze, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, itp., centra transferu technologii, parki naukowe, technologiczne;
        - instytucje finansowe: Regionalne i Lokalne Fundusze Pożyczkowe, Fundusze Poręczeń Kredytowych, Fundusze Kapitału Zalążkowego, Sieci Aniołów Biznesu
z województwa mazowieckiego lub posiadające swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w targach jako Wystawcy proszę o kontakt z firmą
KDK Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za przygotowanie całości przedsięwzięcia. Dane adresowe:
 
KDK Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
Agata Pomajda
tel. 22 379 23 13
kom. 606 438 930
e-mail: agata.pomajda@kdkinfo.pl

Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis na te same koszty
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Regulamin II edycja

Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie www.mazowia.eu